Klubbens Vedtægter

 Vedtægter for Korsør Cykle Club Motion (KCCM) 

§1 Foreningens navn §1 Korsør Cykle Club Motion (KCCM) 

§2 Foreningens hjemsted §2 Korsør by / Slagelse kommune

§3 Foreningens formål. KCCM´s formål er at virke for cyklingsportens og motionscyklingens fremme. Klubben er medlem af DGI 

§4 Medlemskab 

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. 

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen. 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 

4.4 Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af vedtægterne. Efter 2 års betalt kontingent, og såfremt klubben har økonomi til det, vil man modtage et sæt cykeltøj i KCCM’s design med aktuelle sponsorer. Det er muligt at betale for 2 års medlemskab ved indmeldelse, og så modtage klubtøj. Dette udkast til vedtægter er udarbejdet med DGI’s vedtægtsgenerator – 


 §5 Generalforsamlingen 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts. 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før. 

5.4 Stemmeret. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. 

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg. 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden 

• Valg af dirigent og stemmetællere 

• Bestyrelsens beretning 

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

• Fastsættelse af kontingent 

• Indkomne forslag 

• Fremlæggelse af budget 

• Valg af bestyrelse og suppleanter 

• Valg af revisor 

• Evt. 

5.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet. 

5.9 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst ¾ af medlemmerne ønsker det. 6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter udsendt indkaldelse. 


§7 Bestyrelsen 

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 7.2 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges 

7.4 Der vælges hvert år 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder. 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. 


§8 Regnskab/økonomi 

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12) 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 


§9 Dispositionsret 

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen. 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 


§10 Vedtægtsændringer 

 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 


§11 Opløsning af foreningen 

11.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling 

11.3 


Vedtaget på generalforsamling den 28. marts 2022 

Dirigentens underskrit